YARDIM TOPLAMA
 
Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.
 
Bu kapsamda, Kanunun 3 üncü maddesine göre kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.
 
Kanunun 6 ncı maddesinde kişiler ve kuruluşların yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamayacakları belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 7 nci maddesine göre yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.
 
Bu doğrultuda, Kanunun 8 inci maddesi gereği yardım toplayacaklar isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.
 
1. Gerçek Kişiler İçin Dilekçe
2. Tüzel (Dernekler) Kişiler için Dilekçe
 
Müracaat Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar:
 
1. Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
2. Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
3. Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı,
4. Kaç kişi çalıştırılacağı,
5. Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.
6. Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Kanunun 11 inci maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir.)
7. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,
8. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
9. Bakanlığımız 2009/73 sayılı Genelgesi ile değiştirilen 2005/38 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (c) bendi gereği, faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
 • Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8 inci maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
 • Sorumlu kurullar, Kanunun 17 nci maddesine göre yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini veren makama vermekle yükümlüdürler.
 • Yardım toplama iş ve işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye valilikler bünyesinde bulunan il dernekler müdürlüklerinden ulaşılabilir.
Yardım Toplama Şekilleri:
 • Makbuzla bastırmak,
 • Belirli yerlere kutu koyarak,
 • Bankada hesap açtırmak,
 • Eşya piyangosu düzenleyerek,
 • Kültürel gösteriler ve sergiler düzenleyerek(kermes),
 • Spor gösterileri,
 • Gezi ve eğlenceler ( konser ) düzenleyerek
 • Otomatik yada elektronik işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
 
1. Yapılan harcamalarda vergi usul kanuna göre belirlenen belgeleri (fatura, fiş vb) zamanında almayı ihmal etmeyiniz. Diğer harcamalarınız için gider pusulası veya gider makbuzu düzenleyiniz.
2. Harcama belgelerinin usulüne uygunluğuna dikkat ediniz. Fatura kesilebilecek bir harcamada gider pusulası ya da gider makbuzu kullanmayınız. Gider pusulası kısa süreli yaptırılan işçilikler vb ödemeler için kullanılır. Bu tür ödemelerin vergisini yatırınız. Uzun süreli işçi çalıştırılmasında sigorta yaptırmayı unutmayınız.
3. Yardım toplama faaliyeti sırasında sadece yetki belgesi olanların yardım toplayabileceğini unutmayınız yetkisiz kimselere yardım toplatmayınız.
4. Yardım toplama kampanyası sırasında ayni yardım yapan gerçek ya da tüzel kişiliklere Ayni Yardım Makbuzu düzenleyiniz. Yapmış olduğunuz ayni yardımı da Ayni Yardım Teslim Belgesi düzenleyerek,  yardım yaptığınız kişiye imza karşılığı veriniz.
5. Nakdi yardım yapacaksanız; elden para vermeyiniz, tutanak tutmamaya çalışınız. Bu yardımları banka aracılığı ile ya da gider makbuzu kullanarak imza karşılığı teslim ediniz.
6. Yardım toplama işlemlerinizi, talepte bulunduğunuz yerleşim yerleri dışındaki yerlerde yapmayınız.
7. Yardım toplama kampanyası süresince, aldığınız nakdi yardımların 1000 TL’yi geçmesi halinde 15 günü beklemeden saymana teslim ediniz ya da bankaya yatırınız. (toplamış olduğunuz yardım miktarının harcamasını banka girişi yapmadan yapabilirsiniz). Eğer hemen harcamayacaksanız bankaya yatırınız ya da saymana teslim ediniz. (Teslim Tutanağı)
8. Yardım toplama makbuzlarını ilgili kişiler arasında devir- teslim yaptırmayı unutmayınız. Makbuzların koçanını ya da nüshasını kaybetmeyiniz. Makbuzlarda silinti kazıntı yapmayınız. (Makbuz Zimmet Sayman Üyeye)(Makbuz Zimmet Görevli Kişiye)
9. Yardım toplama amacıyla bastırdığınız makbuz, bilet ve yardım toplama pullarını, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol edip, bir tutanak hazırlanmalı ve tutanak izin verilen makama verilmelidir. (Kontrol Tutanağı)
10. Yardım toplama işlemlerinde yapmış olduğunuz hatalardan dolayı düzenlenecek idari para cezalarında tüm yönetim kurulunun ya da (gerçek ve diğer tüzel kişiliklerde oluşturulan sorumlu kurulun) kanuni yükümlülük altında olduğunu unutmayınız.
11. Yardım toplama faaliyeti için oluşturulan makbuz – bilet kayıt defterini izin verilen birime tasdik ettirmeyi ve usulüne uygun doldurmayı unutmayınız. (Makbuz – Bilet Kayıt Defteri)
12. Harcamalarınızı yardım toplama amaçlarınız doğrultusunda yapınız, amaç dışı harcamaların suç olduğunu unutmayınız. Yardım toplama amacına uygun ödemeler yapınız.
13. Yardım toplama faaliyetinde idari giderlerin %10 u geçmemesine dikkat edilmelidir.(sergi kültürel gösteri vb yardım toplamalarda % 40 ı geçemez) Yapılan diğer harcamaların oranı kesinlikle amaç doğrultusunda olmak zorundadır.
14. Yardım toplama süresi bitiminde Kesin Hesap Özetini çıkararak (yetki belgeleri, harcama belgeleri ve diğer tüm ekleri) 10 gün içerisinde mülki amirliğe veriniz. (Evraklarda ek süre istenebilir)
15. Yardım toplama işleminde amacınızı gerçekleştiriniz. Aksi takdirde paranıza el konulabilir. İnşaat ve yapım işlerinde toplanan paraların kampanya döneminde harcanamaması halinde faaliyet süresinin bitimi sonunda harcama yapılabileceğini unutmayınız.
16. Yardım toplama esnasında yönetim kurulu üyeleri değişmiş ise yeni seçilen üyeler yönetime seçildikleri andan itibaren tüm işlemlerden sorumlu olur.
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV