GENEL KURUL:
 
Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olmak üzere derneğe kayıtlı üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır.
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI:
 
1. İlk Genel Kurul Toplantısı: Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.
2. Genel Kurul Toplantıları:
        a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
        b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
ÇAĞRI USULÜ:
 
1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Hazırun Listesi
2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek (örnek), üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. İlan Örneği
 • Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
 • İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 • Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. 
 • İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
 • Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 • Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI USULÜ:
 
1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Hazırun Listesi
2. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
3. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 • Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.
 • Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
4. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Örnek Tutanak
5. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Örnek Tutanak
6. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Divan Oluşum Önergesi
 • Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 • Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
7. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
 • Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Divan - Toplantı Tutanağı
9. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
 • Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Devir - Teslim Tutanağı
 • Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI:
 
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
 
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:
 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK-3) mülki idare amirliğine verilir.
 • İl Dernekler Müdürlükleri’nden kullanıcı adı, şifre ve parola almak sureti ile Dernekler Bilgi Sistemi (Derbis) üzerinden yapılacak bildirimler mülki idare amirliğine verilmiş sayılacağından kağıt ortamında verilmesi gerekmemektedir. Derbis kullanıcısı olmak için tıklayınız.
 • Genel kurul toplantısında Tüzük Değişikliği yapılması halinde; üst yazı ekinde: Örnek Üst Yazı
        1. Genel kurul toplantı tutanağı, Divan - Toplantı Tutanağı
        2. Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, Örnek
        3. Her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, otuz gün içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
 • Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.
 • Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
 • Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait Genel Kurul Sonuç Bildirimini (EK-3) otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirirler.
TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Örnek Karar
 • Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
TOPLANTI YERİ:
Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin (İl veya İlçe) bulunduğu yerde yapılır.
 
TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır,
 • Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde, üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
 • Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL KARARLARI:
Karar Yeter Sayısı:
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 • Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Oy Hakkından Yoksunluk:
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 • Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
Kararın İptali:
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
 • Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV