DERNEK FESİH İŞLEMLERİ
 
DERNEK FESHİ: Derneğin, genel kurul kararı ile, TMK’nın 87. maddesindeki sayılan sebeplerden dolayı Sulh Hukuk Mahkemesince derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti ile veya derneğin kanunlara aykırı faaliyet göstermesinden ötürü Asliye Hukuk Mahkemesince tüzel kişiliğinin sona erdirilmesidir.
 
DERNEK TASFİYESİ: Derneğin fesih edilip tüzel kişiliği sona erdikten sonra para, mal ve haklarının devredilmesidir.
 
Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması:
 • Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.
 • Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.
 • Tasfiye işlemlerine, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
 • Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde …….Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu:
1. Önce derneğin hesaplarını inceler.
2. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
3. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
4. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.
5. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
 • Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya “Tasfiye Tutanağı” nın da eklenmesi zorunludur.
 • Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 • Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
 • Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.
 • Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
b)Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması:
 • Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 • Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel Kurul Kararı İle Feshedilen Derneğin Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar:
1. Dilekçe Örnek
2. Genel Kurul Tutanağı Örnek
3. Tasfiye Tutanağı Örnek
 
Kendiliğinden Sona Eren Derneğin Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar:
1. Dilekçe Örnek
2. Mahkeme Kararı
3. Tasfiye Tutanağı Örnek
 
TMK nın 76 ncı Maddesi (Toplantısız Çağrısız Alınan Karar) İle Feshedilen Derneğin Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar:
1. Dilekçe Örnek
2. Toplantısız – Çağrısız Karar Tutanağı Örnek
3. Tasfiye Tutanağı Örnek
 
FESİH VE TASFİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Demirbaş defterinde kayıtlı demirbaş var ise tasfiye komisyonu tarafından tüzükte belirtilen yere devir ve teslimi yapılacak ve bu durum tasfiye tutanağında belirtilecektir.
 • Derneğin borcu var ise ne kadar olduğu belirtilecek, mevcut borç, tasfiye komisyonu tarafından derneğin mal varlığından ödenecek ve bu durum tasfiye tutanağında belirtilecektir.
 • Derneğin alacağı var ise ne kadar olduğu belirtilecek ve tasfiye komisyonu tarafından tahsil edilerek gelir kaydedilecektir.
 • Bankada mevcut para olup olmadığı belirtilecek, var ise tüzükte belirtilen yere devri yapılacaktır.
 • Kasada mevcut para olup olmadığı belirtilecek, var ile tüzükte belirtilen yere devri yapılacaktır.
 • Dernek adına kayıtlı oto ve gayrimenkul var ise bunların nereye devrinin yapıldığı belirtilecektir.
 • Derneğin varsa borçları ödenmeden, alacakları tahsil edilmeden, mevcut menkul ve gayrimenkulleri tüzükte belirtilen usulde ve yere devredilmeden tasfiye komisyonu görevini tamamlamış sayılmaz. İşlemler en geç (3) ay içinde tamamlanır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra tasfiye tutanağı tanzim edilir ve tasfiye komisyonu tarafından mülki amirliğe (7) gün içinde verilir.
 • Borcu olduğu tespit edilen dernek, alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek borç ödenir.
 • Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.
 • Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
 • Derneğin demirbaşı/taşınır malı ve taşınmaz malı olması durumunda tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
 • Derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.
 • Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV