DERNEK:
Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır
 
DERNEK KURULUŞU:
 
Dernek kurucuları tarafından imzalanmış Dernek Kuruluş Bildirimi (EK-2) ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
 
1.  Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü, Dernek Tüzüğü Örnekleri İçin (Şubesiz Dernek Tüzüğü Örneği) - (Şubeli Dernek Tüzüğü Örneği)
2. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
3. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
4. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
5. Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. Örnek Tebligat Listesi 
  • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
  • Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
  • Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir
  • Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul bünyesinde kurulacak Spor Kulübü Derneklerinde diğer belgelere ek olarak Okul Müdürü tarafından onaylanmış muafakatname (….Spor Kulübü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur….) gerekmektedir.
  • Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi (EK-1) verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.
  • İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.
  • Dernek kuruluşundan sonra yapılacak işlemler?
 
 
 
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV